Wyrok TSUE – strugane deski drewniane, których wszystkie cztery kanty zostały nieznacznie zaokrąglone na całej długości deski

Zgodnie z wyrokiem TSUE z dnia 15 kwietnia 2021 r. wydanym w postępowaniu Vogel Import Export NV przeciwko Belgische Staat (Sprawa C-62/20)

Nomenklaturę scaloną zawartą w załączniku I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej taryfy celnej, w wersji wynikającej z rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/1821 z dnia 6 października 2016 r., należy interpretować w ten sposób, że struganych desek drewnianych, których wszystkie cztery kanty zostały nieznacznie zaokrąglone na całej długości deski, nie można uznać za kształtowane oraz że deski te mogą być objęte pozycją CN 4407.