Komisja Europejska opublikowała w tym samym Dzienniku Urzędowym serii C 104I/1 z 26.3.2021 r. kolejną zmianę w Notach wyjaśniających do Nomenklatury scalonej UE. Zgodnie z publikacją w Notach wyjaśniających wprowadzono następujące zmiany:

Na stronie 369, w nocie wyjaśniającej do podpozycji 8543 70 90, skreśla się punkt 2