W dniu 9 lutego 2023 r. TSUE wydał wyrok dotyczący możliwości zaklasyfikowania mechanizmu do transportu rur („TubeLock”) do pozycji CN 8609 – właściwej zasadniczo dla pojemników / kontenerów do transportu towarów. Klasyfikacja miała decydujące znaczenie dla wysokości zobowiązań celnych.

TSUE orzekł, że podpozycję CN 8609 00 90 należy interpretować w ten sposób, że nie obejmuje ona mechanizmu do transportu rur, który składa się z pewnej liczby par aluminiowych profili podnoszących, między którymi są umieszczone prostopadle rury przeznaczone do transportu, a owe pary profili są złączone za pomocą dwóch stalowych podpórek wyposażonych w oczka, w związku z czym na górze mogą być następnie umieszczone dalsze rury według tej samej procedury, aż do załadowania liczby rur, które mają zostać przewiezione, przy czym załadunek jest zakończony wraz z umocowaniem stalowych łańcuchów do podpórek znajdujących się na czterech rogach ładunku (poprzez wskazane oczka) celem utrzymania całość.

Spór

Spółka wniosła skargę na decyzje duńskich organów podatkowych, które uznały, że TubeLock należy zaklasyfikować jako produkt z aluminium do CN 7616 99 90 (TARIC 7616 99 90 99 – cło: 6%)

Organ drugiej instancji, w odpowiedzi na skargę Spółki orzekł, że TubeLock powinien zostać jednak zaklasyfikowany do CN 8609 00 90 (TARIC 8609 00 90 00) jako pojemnik towarów, niepodlegający cłu. Duńskie ministerstwo ds. podatków zaskarżyło tę decyzję do sądu odsyłającego wnosząc o zaklasyfikowanie towaru do CN 7616 99 90.

Sąd odsyłający zaś wystąpił do TSUE z pytaniami o to, jakie kryteria należy zastosować w celu ustalenia, czy dany artykuł stanowi pojemnik w ramach CN 8609 00 90. Wątpliwości dotyczyły przede wszystkim tego, czy:

  • kryteria te, rozpatrywane oddzielnie, mogą prowadzić do zaklasyfikowania artykułu jako pojemnika,
  • w celu ustalenia, czy dany artykuł należy zaklasyfikować jako pojemnik, należy dokonać ogólnej oceny kryteriów, tak aby spełnienie kilku kryteriów – ale nie wszystkich – prowadziło do zaklasyfikowania artykułu jako pojemnik,

lub

  • wszystkie kryteria muszą być spełnione łącznie, aby dany artykuł mógł zostać zaklasyfikowany jako pojemnik?

oraz czy pojęcie pojemnika w CN 8609 00 90 należy interpretować w ten sposób, że obejmuje ono artykuł będący systemem do transportu rur, składający się z pewnej liczby aluminiowych profili podnoszących, dwóch stalowych podpórek na profil podnoszący i dwóch śrub […]

System, o którym mowa powyżej, jest stosowany w następujący sposób: rury są umieszczane na górze profili podnoszących, dodawany jest nowy zestaw profili podnoszących, a następnie kolejne rury są umieszczane na tych profilach podnoszących, i tak dalej, aż do zapakowania pożądanej liczby rur […]

Rozstrzygnięcie TSUE

W przedmiotowej sprawie TSUE skupił się na wykładni językowej. Jak wskazał, w notach do HS dotyczących pozycji 8609, pojemniki i kontenery (włączając wagony‑dźwigi) są zbiornikami specjalnie zaprojektowanymi i wyposażonymi do przewozu co najmniej jednym rodzajem transportu (np. drogowego, kolejowego, drogą wodną albo lotniczą). Są one wyposażone w osprzęt (haki, pierścienie, kółka samonastawne, podpory itd.) w celu ułatwienia manipulowania i przymocowania ich na transportującym pojeździe, w samolocie albo na statku. Są one zatem przystosowane do przewozu »od drzwi do drzwi« bez przeładunku, zaś dzięki solidnej konstrukcji powinny według założenia być używane wielokrotnie

Według TSUE, do celów klasyfikacji produktu w jej ramach muszą być spełnione łącznie dwie przesłanki:

  • po pierwsze, produkt musi być zakwalifikowany jako pojemnik,
  • po drugie, musi być specjalnie skonstruowany i wyposażony do przewozu jednym lub więcej środkami transportu.

Jak wskazał TSUE, w przypadku klasyfikacji jako „pojemnika”, należy zauważyć na wstępie, że między różnymi wersjami językowymi CN 8609 00 występują rozbieżności. Wersje w językach niderlandzkim i włoskim używają bowiem, poza słowem „pojemnik”, odpowiednika terminu „skrzynia”, wersje w językach rumuńskim i francuskim posługują się słowem „rama”. Słowo „rama”, według Trybunału nie jest na pierwszy rzut oka synonimem terminu „pojemnik” lub „skrzynia”.

TSUE zdyskwalifikował możliwość stosowania pojęcia używanego w jednej wersji językowej jako jedynej podstawy jego wykładni lub przyznawać mu w tym zakresie pierwszeństwa względem innych wersji językowych.

Trybunał przypomniał, że przepisy prawa Unii należy interpretować i stosować w sposób jednolity w świetle wersji sporządzonych we wszystkich językach Unii

W swoich rozważaniach TSUE zauważył, iż w językach francuskim i rumuńskim jednym ze znaczeń słowa „rama” jest właśnie skrzynia o dużych rozmiarach służąca do przewozu rzeczy ruchomych koleją lub ciężarówką. Ponadto w języku rumuńskim słowo „cadru” jest używane jako synonim słowa „carcasă”, co oznacza strukturę trójwymiarową lub obudowę, często z drewna lub metalu.

Z powyższego TSUE wysnuł wniosek, iż fakt, że w kilku wersjach językowych użyto jedynie terminu „pojemnik” lub jego synonimu, potwierdza ponadto interpretację, zgodnie z którą słowo „rama” użyte w wersjach językowych francuskiej i rumuńskiej należy rozumieć w ten sam sposób, a mianowicie jako „pojemnik” lub „skrzynię”. Termin „cadre [rama]” w rozumieniu CN 8609 obejmuje zatem, jak wynika z powyższych rozważań, ramy w znaczeniu „pojemników. Taka wykładnia pojęcia „pojemnika” jako zbiornika, a mianowicie przedmiotu pustego, posiadającego część spodnią i ścianki, znajduje potwierdzenie w brzmieniu pozycji CN 7310, obejmującej „cysterny, beczki, bębny, puszki, skrzynki i podobne pojemniki […]”.

Powyższą wykładnie TSUE uargumentował także brzmieniem not do pozycji HS 8609, które opisują produkty objęte tą pozycją jako „zbiorniki”, podając jako najczęściej stosowany typ dużą skrzynię wyposażoną w drzwi albo z wyjmowanymi bokami.

W motywie 50 wskazanego wyroku, TSUE zwrócił uwagę, że powyższe noty wskazują również na „pojemność” zbiorników, co oznacza również, że należy je rozumieć jako zbiorniki przeznaczone do zawarcia w nich przedmiotów, płynów lub gazu przeznaczonych do transportu.

TSUE orzekł ostatecznie, że, że mechanizm transportowy, który nie może zawierać lub mieścić w sobie rur, które mają być transportowane, lecz który mocuje je między sobą za pomocą metalowych słupków na zasadzie zacisku w ten sposób, że mechanizm ten obejmuje jedynie bardzo ograniczoną część powierzchni tych rur, nie wykazuje obiektywnych cech i właściwości zbiornika, w związku z czym taki produkt nie posiada cech niezbędnych do zakwalifikowania go jako „pojemnika” w rozumieniu CN 8609.

***

Gdyby chcieli Państwo przedyskutować jakikolwiek aspekt związany z klasyfikacją, bądź sposobami jej skutecznego zabezpieczenia – zapraszamy do kontaktu.

Zespół Centrum Klasyfikacji Towarów i Usług
biuro@centrumklasyfikacji.pl
Tel. 22 24 39 500