Ustawą z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, opublikowaną w Dzienniku Ustaw z 2021 r. pod pozycją 694, wprowadzono szereg zmian w instytucji Wiążącej Informacji Akcyzowej (WIA).

Od 1 maja 2021 r. występowanie o WIA jest możliwe jedynie przez podmioty dokonujące lub zamierzające dokonywać czynności podlegających opodatkowaniu akcyzą albo organizacji obrotu wyrobami akcyzowymi lub oznaczania znakami akcyzy, co ma wyeliminować przypadki występowania o WIA przez dowolne podmioty.

Wydane do 30 kwietnia 2021 r. WIA nie mają terminu ważności, jednakże zgodnie z nowelizacją przepisów pozostaną ważne przez okres 5 lat licząc od dnia 1 maja 2021 r. WIA wydawane od 1 maja 2021 r. będą ważne przez 5 lat od daty ich wydania. Jednakże organ podatkowy na wniosek podmiotu, na rzecz którego WIA została wydana, złożony nie później niż na trzy miesiące przed upływem okresu jej ważności, będzie mógł w drodze decyzji przedłużyć okres ważności WIA na kolejne okresy, nie dłuższe niż 5 lat.

Wprowadzono możliwość zmiany WIA przez organ podatkowy, który ją wydał, z urzędu lub na wniosek jej posiadacza. Zmiana możliwa będzie, jeżeli WIA przestaje być zgodna z przepisami prawa w wyniku m. in. zmiany przepisów wstępnych lub uwag do sekcji lub działów w Nomenklaturze Scalonej (CN), utraty zgodności WIA z interpretacją Nomenklatury Scalonej, czy przyjęcia przez Komisję Europejską środków w celu określenia klasyfikacji taryfowej towarów.

Nowelizacja wprowadza również obowiązek stosowania WIA przez jej posiadacza, niezależnie od tego czy jest dla niego korzystna czy nie (dotychczas podmiot, który otrzymał WIA nie miał obowiązku jej stosowania).