W wyroku z dnia 25 maja 2023 r., w sprawie C-368/22 Trybunał orzekł, że łączniki rur lub przewodów rurowych pozwalające na podłączenie dwóch rur poprzez skręcenie w tego rodzaju łącznikach lub zwykłe włożenie do nich, nie mogą zostać uznane za „tuleje” objęte podpozycją CN 7307 29 10.

Zdaniem TSUE, Podpozycję taryfową 7307 22 10 Nomenklatury scalonej zawartej w załączniku I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej taryfy celnej, zmienionego rozporządzeniem Rady (WE) nr 254/2000 z dnia 31 stycznia 2000 r., w brzmieniu wynikającym z rozporządzenia Komisji (UE) nr 861/2010 z dnia 5 października 2010 r.,

należy interpretować w ten sposób, że:

łączniki rur lub przewodów rurowych ze stali nierdzewnej, inne niż odlewane, zawierające gwint zewnętrzny i niestanowiące krótkich odcinków rur z gwintem wewnętrznym, pozwalające na podłączenie dwóch rur poprzez skręcenie w tego rodzaju łącznikach lub zwykłe włożenie do nich, nie mogą zostać uznane za „tuleje” objęte tą podpozycją.

Sprawa:

Duńska spółka, prowadząca działalność w zakresie przywozu łączników rur i przewodów rurowych pochodzących z ameryki zgłaszała swoje produkty jako gwintowane tuleje ze stali nierdzewnej w ramach kodu TARIC 7307 22 10 90, dla którego przewidziana jest stawka celna 0 %. Produkty były wywożone poza obszar celny UE i wykorzystywane do montażu rur poddanych specjalnej obróbce, stosowanych między innymi w przemyśle farmaceutycznym, petrochemicznym, naftowym i gazowym.

Duńskie organy podatkowe przeprowadziły kontrolę różnych łączników rur i przewodów rurowych przywożonych przez spółkę, i zwróciły się do instytutu analitycznego Force o zbadanie rozpatrywanych produktów i przedstawienie propozycji klasyfikacji.

Instytut ten stwierdził, że rozpatrywane produkty nie mogą zostać uznane za „tuleje”, ponieważ nie są to krótkie odcinki rur gwintowane wewnętrznie lub niegwintowane, pozwalające na połączenie dwóch rur poprzez skręcenie ich w odcinku rury lub poprzez zwykłe włożenie do niej.

Według instytutu, przedmiotowe towary zostały opisane kolejno jako:

  • składający się z małej rury wyposażonej pośrodku w element sześciokątny, który jest przystosowany do użycia klucza sześciokątnego i [ma], po obu stronach, połączenie śrubowe z nakrętką i nakładkami stanowiącymi jej część;
  • składający się z małej rury wyposażonej pośrodku w element sześciokątny, który jest przystosowany do użycia klucza sześciokątnego, oraz z jednej strony z gwintu rurowego, a z drugiej strony z gwintu z nakrętką i nakładkami stanowiącymi jej część;
  • mała rura, z której jedną stronę stanowi tuleja (złącze gniazdowe), to znaczy końcówka sześciokątna gwintowana wewnątrz, a drugą stronę stanowi złącze z nakrętką (nut) z dwoma nakładkami;
  • składający się z małej rury wyposażonej pośrodku w element sześciokątny, który jest przystosowany do użycia klucza sześciokątnego, a także, z jednej strony, ze złącza gwintowanego z nakrętką i nakładkami stanowiącymi jej część;
  • mała rura wyposażona pośrodku w element sześciokątny, który jest przystosowany do użycia klucza sześciokątnego, oraz z jednej strony w gwint rurowy.

Powołując się na powyższą decyzję duńskie organy podatkowe zaklasyfikowały omawiane produkty w ramach kodu TARIC:  7307 29 10 90 (Łączniki rur lub przewodów rurowych, z żeliwa lub stali, pozostałe, ze stali nierdzewnej, Pozostałe, Gwintowane, Pozostałe).

Spółka odwołując się od tej decyzji powołała się na obiektywne cechy i właściwości produktów, i twierdziła, że powinny one zostać zaklasyfikowane do kodu TARIC 7307 22 10 90 jako gwintowane tuleje ze stali nierdzewnej, zgodnie z pierwszą i szóstą regułą ogólnych reguł interpretacji CN,

Sprawa trafiła przed sąd, który zwrócił się do TSUE z następującym pytaniem prejudycjalnym:

Czy podpozycję 7307 22 10 Nomenklatury scalonej Wspólnej taryfy celnej, zmienionej załącznikiem I do rozporządzenia [nr 861/2010], należy interpretować w ten sposób, że obejmuje ona artykuły takie jak te, które są przedmiotem postępowania głównego?

Stanowisko Trybunału:

TSUE skupił się na ustaleniu zakresu pojęcia „tulei” w rozumieniu podpozycji CN 7307 22 10.

Ze względu na to, że pojęcie „tulei” nie jest zdefiniowane ani w CN, ani w HS, ani w notach wyjaśniających do CN lub do HS, Trybunał wziął pod uwagę definicje słownikowe.

TSUE w ślad za duńskimi organami wskazał, że w językach duńskim, niemieckim i angielskim termin „tuleja” jest definiowany jako krótka rura, przeznaczona do otoczenia końców dwóch rur, oraz że tak oznaczony łącznik rur stanowi korelat łącznika określanego jako „nypel”, przy czym tak określony łącznik jest definiowany jako gładki lub posiadający gwint zewnętrzny.

TSUE z tych rozważań wysnuł wniosek, że „tuleja” może być gładka, albo może posiadać jedynie gwint wewnętrzny, ponieważ w przeciwnym razie nie mogłaby otaczać końców rur, które łączy.

Następnie TSUE wskazał m.in., że noty wyjaśniające do pozycji HS 7307 odnoszą się, poza tulejami, do innych produktów, takich jak złączki redukcyjne i złączki nakrętne, więc należy te produkty odróżnić od tulei.

TSUE odniósł się również do not wyjaśniających do HS, które wymieniając tuleje i nyple, odróżniają pojęcie „tulei” od pojęcia „nypla”, wobec czego, według TSUE należy stwierdzić, że tuleja i nypel są dwoma różnymi produktami, z których każdy ma własne cechy.

Trybunał podkreślił również, że niektóre z rozpatrywanych produktów wydają się posiadać cechy charakterystyczne wielu rodzajów łączników rur lub przewodów rurowych wymienionych w CN lub w notach wyjaśniających do HS, po czym wskazał, że kategoria pozostałych łączników rur lub przewodów rurowych ze stali nierdzewnej, innych niż odlewane, zawiera, poza trzema bardziej szczegółowymi podkategoriami, w tym „gwintowanymi kolankami, łukami i tulejami”, podkategorię „pozostałe”, wobec czego uznał, że sporne towary należy tej ostatniej podpozycji, a mianowicie do podpozycji CN 7307 29 10, ponieważ nie odpowiadają one wyłącznie pojęciu „tulei”

***

Jako zespół ekspertów w zakresie klasyfikacji, zapraszamy do kontaktu w zakresie wszelkich aspektów i wątpliwości związanych z klasyfikacją, bądź sposobami jej skutecznego zabezpieczenia.

Zespół Centrum Klasyfikacji Towarów i Usług
biuro@centrumklasyfikacji.pl
Tel. 22 24 39 500