W dniu 26 sierpnia 2021 r. Naczelny Sąd Administracyjny skierował do TSUE następujące pytanie prejudycjalne:

Czy artykuł 306 Dyrektywy 112 należy interpretować w ten sposób, że może on dotyczyć podatnika, który jest konsolidatorem usług hotelowych i nabywa oraz odprzedaje usługi noclegowe innym podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą, gdy transakcjom tym nie towarzyszą żadne inne usługi dodatkowe?

Pytanie zostało zadane w sprawie podatnika, który we własnym imieniu i na własny rachunek nabywa usługi noclegowe od innych podatników, które są następnie odsprzedawane. W zależności od potrzeb i oczekiwań klientów, podatnik zapewnia klientom doradztwo w wyborze miejsca noclegowego oraz pomoc w organizacji podróży. Najczęściej jednak, dokonując rezerwacji i odsprzedaży usługi noclegowej, podatnik nie świadczy na rzecz klienta usług dodatkowych w postaci świadczenia usług informacji turystycznej czy też doradztwa turystycznego. W takim przypadku klient zainteresowany jest bowiem nabyciem wyłącznie usługi noclegowej.

W takim stanie faktycznym, podatnik zwrócił się z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej, pytając czy odsprzedaż usług noclegowych, nieuzupełnionych o świadczenia dodatkowe, nabytych uprzednio we własnym imieniu od innych podatników, podlega opodatkowaniu podatkiem VAT jako usługa turystyki według szczególnej procedury VAT-marża?

Organ interpretacyjny udzielił odpowiedzi przeczącej, nie podzielając stanowiska podatnika.

Innego zdania był WSA we Wrocławiu, który wskazał, że odsprzedaż usługi noclegowych zalicza się do szerszej kategorii usług turystyki, w związku z czym będzie podlegać opodatkowaniu według procedury „VAT-marża”.

Sprawa trafiła następnie do NSA, który zdecydował się na skierowanie cytowanego powyżej pytania do TSUE.

Odpowiedź Trybunału może mieć istotny wpływ na działalność wielu podmiotów zaangażowanych w odsprzedaż usług noclegowych.

Pozostaje wyrazić nadzieję, iż wytyczne sformułowane przez TSUE okażą się wyczerpujące i pozwolą wyeliminować spory co do rozumienia usług turystyki – dla celów VAT-marży.

***

W razie zainteresowania powyższą tematyką i kwalifikacją usług dla celów VAT-marży – zapraszamy do kontaktu.

 

Zespół Centrum Klasyfikacji Towarów i Usług