4 marca 2022 r. opublikowane zostało rozporządzenie wprowadzające 0% stawkę VAT dla nieodpłatnych dostaw towarów oraz nieodpłatnego świadczenia usług – na cele związane z pomocą ofiarom skutków działań wojennych na terytorium Ukrainy.

Taki ruch MF zdecydowanie zasługuje na aprobatę w obecnej sytuacji.

Ograniczenie czasowe

Możliwość stosowania stawki VAT została czasowo ograniczona do 30 czerwca 2022 r. Wierzymy, że nowelizacja tego zapisu nie okaże się konieczna.

Dla kogo świadczenie?

Możliwość stosowania stawki VAT została przewidziana dla podatników dokonujących nieodpłatnych świadczeń na rzecz:

  1. Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych,
  2. podmiotów leczniczych w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
  3. jednostek samorządu terytorialnego.

Pisemna Umowa

Co ważne – dla zastosowania 0% stawki VAT konieczne będzie zawarcie pisemnej umowy między podatnikiem realizującym świadczenie i jednym ze wskazanych powyżej podmiotów. Z umowy ma wynikać, że dostarczane towary lub świadczone usługi będą wykorzystane na cele związane z pomocą ofiarom skutków działań wojennych na terytorium Ukrainy.

Jak wskazuje MF: „Wprowadzenie ww. mechanizmu zapewni minimum kontroli nad ukierunkowaniem wprowadzanej preferencji oraz pozwoli podatnikom skierować swoją pomoc do podmiotów, które gwarantują prawidłowe wykorzystanie darowanych towarów lub usług.

W komunikacie MF podkreślono również, że „umowa darowizny może mieć przykładowo postać podpisanego elektronicznie oświadczenia woli lub skanu odręcznie podpisanej przez darczyńcę umowy, przesłanych mailem do podmiotu, na rzecz którego wykonywane są nieodpłatne świadczenia. Przesłane w taki sposób dokumenty powinny być podpisane również przez odbiorców tych świadczeń. Z posiadanej dokumentacji powinno jasno wynikać, że oświadczenie woli zostało złożone przez obydwie strony.

0% działa wstecz

Rozporządzenie wprost przewiduje, możliwość stosowania 0% stawki VAT także od 24 lutego 2022 r. do 4 marca 2022 r. (tj. dnia, w którym rozporządzenie zostało opublikowane). W tych przypadkach w miejsce pisemnej umowy wystarczy potwierdzenie na piśmie, że dostawy towarów lub usługi rzeczywiście zostały zrealizowane. 

Link do Komunikatu MF.

Link do Rozporządzenia.

***

Jeśli zasady stosowania powyższej preferencji będą dla Państwa wątpliwe lub też wymagać będą dalszego wyjaśnienia – chętnie udzielimy Państwu nieodpłatnej pomocy.

Zespół Centrum Klasyfikacji Towarów i Usług