1. Decyzja Komisji UE.

W Dzienniku Urzędowym UE została opublikowana Decyzja Komisji z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zwolnienia przywozu z należności celnych przywozowych i z VAT w odniesieniu do towarów potrzebnych do zwalczania skutków epidemii COVID-19 w 2022 r.

Decyzja ta jest przedłużeniem działania zwolnień przyznanych Decyzją Komisji (UE) 2020/491, którą to zwolniono z należności celnych przywozowych i VAT przywóz towarów potrzebnych do zwalczania skutków epidemii COVID-19 do dnia 31 grudnia 2021 r. (termin obowiązywania preferencji był już kilkukrotnie przedłużany).

Jak wskazała Komisja, w Państwach Członkowskich nadal zgłasza się niedobór towarów (sprzętu ochronnego i medycznego) potrzebnych do walki z pandemią.

Nowa Decyzja obowiązywała będzie do 30 czerwca 2022 r.

Warto odnotować, że wniosek o dalsze stosowanie zwolnienia złożyła większość państw członkowskich, w tym Polska.

Decyzja dotyczy towarów przywożonych do celów określonych w art. 74 rozporządzenia (WE) nr 1186/2009 oraz zwolnienia z VAT należnego od towarów importowanych do celów określonych w art. 51 dyrektywy 2009/132/WE, a są to:

1)  towary są przeznaczone do jednego z następujących zastosowań:

  1. a) nieodpłatna dystrybucja przez organy i organizacje, o których mowa w pkt 3 poniżej, na rzecz osób dotkniętych lub zagrożonych COVID-19, lub zaangażowanych w zwalczanie epidemii,
  2. b) nieodpłatne udostępnianie osobom dotkniętym lub zagrożonym COVID-19 lub zaangażowanym w zwalczanie epidemii, pod warunkiem że towary pozostają własnością organów i organizacji, o których mowa w pkt 3 poniżej;

2)  towary spełniają określone wymogi unijnych unormowań celnych oraz VAT w zakresie importu towarów na rzecz ofiar katastrof;

3)  towary są przywożone w celu dopuszczenia ich do obrotu przez organizacje państwowe, w tym organy publiczne i inne podmioty prawa publicznego, lub w imieniu tych organizacji czy też przez organizacje zatwierdzone przez właściwe organy państw członkowskich lub w imieniu tych organizacji.

 

2. Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień.

Jednocześnie – w dniu 29 grudnia opublikowane zostało  rozporządzenie implementujące dyrektywę  Rady (UE) 2021/1159 z dnia 13 lipca 2021 r. zmieniającą dyrektywę 2006/112/WE w zakresie tymczasowych zwolnień w imporcie i niektórych dostawach, w odpowiedzi na pandemię COVID-19 (tzw. dyrektywa B&D) – tj. rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień.

Należy wyjaśnić, że w ramach dyrektywy B&D dodano do dyrektywy VAT zwolnienie  dla importu towarów przez Komisję, agencję lub organ ustanowiony na mocy prawa Unii, w przypadku gdy podmioty te importują te towary w ramach wykonywania zadań powierzonych im na mocy prawa Unii w celu reagowania na pandemię COVID-19, z wyjątkiem gdy importowane towary są wykorzystywane natychmiast lub w późniejszym terminie, do celów dalszej odpłatnej dostawy towarów.

Omawiane rozporządzenie implementujące powyższy zapis wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. – niemniej będzie mogło być stosowane z mocą wsteczną – od 1 stycznia 2021 r.

***

Korzystając z okazji – Zespół Centrum Klasyfikacji Towarów i Usług życzy Państwu przede wszystkim ZDROWEGO Nowego Roku!