Dziś mija termin na złożenie uwag do założeń SLIM VAT 3 w ramach tzw. prekonsultacji prowadzonych przez MF.

Pakiet ten przewiduje szereg interesujących i często pożądanych zmian.

Jedną z proponowanych nowości jest konsolidacja wiążących informacji, tj. wydawanie WIS, WIA, WIT przez jeden organ – Dyrektora KIS.

O ile taką koncepcję można nazwać interesującą, to – zdaniem Centrum – trudno określić ją mianem pożądanej.

Konsolidacja wiążących informacji w proponowanej formule może rodzić bowiem szereg problemów i ryzyk – m.in.:

  • w praktyce – wydłużenie czasu rozpatrywania wniosków o wiążące informacje,
  • obniżenie standardu rozpatrywania wniosków o WIT,
  • zakłócenie zachowania jednolitości klasyfikacji towarów w ramach systemu EBTI,
  • zakłócenia w prawidłowym stosowaniu przez Polskę przepisów UE (i wszelkie reperkusje / sankcje z jakimi Polska może się spotkać w związku z niewłaściwym unormowaniem oraz funkcjonowaniem instytucji WIT);

Oczywiście funkcjonowanie instytucji WIS w obecnym kształcie już teraz dalekie jest od doskonałości – dostęp do WIS jest bowiem często utrudniony; zdarzają się przypadki ewidentnego unikania wydania decyzji merytorycznej, występują rażące braki kompetencyjne, postępowania są długotrwałe, żądania dowodowe organu są często niezrozumiałe (np. żądanie informacji o konkretnym rozmiarze towaru w sytuacji, gdy taka informacja jest zupełnie nieistotna z punktu widzenia klasyfikacji w Nomenklaturze scalonej) etc.

Ekstrapolacja praktyki Dyrektora KIS na pozostałe wiążące informacje nie wydaje się w tym kontekście słuszną koncepcją.

W naszej ocenie, dalece bardziej pożądanym ułatwieniem dla przedsiębiorców byłoby nie tyle przyjęcie filozofii „w jednym miejscu”, co „w krótszym czasie”.

Można się obawiać, iż proces konsolidacji w proponowanym kształcie przyczyni się do znacznego zakłócenia działań Dyrektora KIS w najbliższych latach i nie spowoduje przyspieszenia rozpatrywania wniosków o wiążące informacje i prawidłowego merytorycznie wydawania wiążących informacji WIT, WIA i WIS.

Mogą powstać także uzasadnione wątpliwości, czy w postępowaniach prowadzonych przez Dyrektora KIS w obu instancjach zostanie zachowana odrębność postępowań, niezależność i prawda obiektywna. W końcu, czy prawidłowo będzie przestrzegana zasada dwuinstancyjności postępowania.

***

Naszym zdaniem, zasadne byłoby rozważenie – w ramach SLIM VAT 3 – wprowadzenia rozwiązań dotykających problemów, z którymi obecnie spotykają się podatnicy, w szczególności:

  • stworzenie możliwości wydawania jednej WIS dla kilku tożsamych rodzajowo produktów, ewentualnie – możliwości wydawania kilku WIS w oparciu o jeden wniosek składany przez podatnika;
  • jasne określenie kwestii świadczeń kompleksowych w ramach wniosków o WIS i waloru rozstrzygnięć wydawanych w tym zakresie;
  • rozszerzenie działania instrumentu WIS na inne podatki;
  • konsolidację WIS i WIA – z instrumentem jakim jest interpretacja indywidualna. W tym bowiem obszarze w istocie pojawiają się wątpliwości co do wyboru właściwej procedury, jak również pytania o zasadność utrzymywania dwóch różnych reżimów zapytań w odniesieniu do tych samych regulacji (i często – tych samych zagadnień, np. świadczeń kompleksowych).

Naszymi spostrzeżeniami i doświadczeniami (w nieco bardziej rozbudowanej formie) podzieliliśmy się z Ministerstwem Finansów w ramach prowadzonych prekonsultacji.

Mamy nadzieję, że nasze argumenty zostaną uwzględnione w ramach dalszych prac nad założeniami SLIM VAT 3.

***

Gdyby którykolwiek aspekt proponowanej koncepcji konsolidacji lub obecnego funkcjonowania wiążących informacji budził po Państwa stronie wątpliwości – prosimy o kontakt.

Zespół Centrum Klasyfikacji Towarów i Usług