Nie każde świadczenie usług związanych z pomocą Ukrainie może skorzystać ze stawki 0% VAT – zwraca na to uwagę również Dyrektor KIS.

Stan faktyczny i pytanie wnioskodawcy

Możliwość zastosowania stawki 0% VAT dla usług związanych z pomocą Ukrainie była przedmiotem interpretacji indywidualnej, wydanej na wniosek przedsiębiorcy świadczącego usługi hotelarskie.

[Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 26 września 2022 r., sygn. 0113-KDIPT1-2.4012.573.2022.1.KT]

Wnioskodawca wskazał, że w ramach świadczonych usług zapewnia zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy uciekającym przed konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

Należy przy tym zaznaczyć, że wnioskodawca podpisał odpowiednie umowy dotyczące wyżej wymienionych usług z jednostkami samorządu terytorialnego. Na podstawie zawartych umów, Wnioskodawca otrzymywał ustalone wynagrodzenie.

Mając na uwadze tak zarysowany stan faktyczny, Wnioskodawca zadał pytanie o możliwość zastosowania stawki 0% VAT do świadczonych przez siebie usług.

Warunki do zastosowania stawki 0% VAT dla usług związanych z pomocą Ukrainie

Zgodnie z § 10bd rozporządzenia w sprawie obniżonych stawek VAT, warunki do zastosowania stawki 0% w odniesieniu do usług związanych z pomocą Ukrainie są następujące:

  • Preferencja stawkowa znajduje zastosowanie do usług, o których mowa w art. 8 ust. 2 ustawy o VAT – tj. usług świadczonych nieodpłatnie,
  • Usługi te są świadczone na cele związane z pomocą ofiarom skutków działań wojennych na terytorium Ukrainy.
  • Usługi muszą być świadczone wyłącznie na rzecz określonych w rozporządzeniu podmiotów
    (w tym m. in. jednostek samorządu terytorialnego).
  • Pomiędzy stronami musi być zawarta pisemna umowa, z której wynika, że usługi będą wykorzystywane na cele związane z pomocą ofiarom skutków działań wojennych na terytorium Ukrainy.

Nie każde świadczenie usług korzysta z 0% stawki VAT

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził, że w opisywanej sytuacji wprawdzie mamy do czynienia ze świadczeniem usług, ale jest to świadczenie usług odpłatne.

W konsekwencji, organ uznał, że wnioskodawca nie ma możliwości opodatkowania swoich usług 0% stawką VAT na podstawie § 10bd rozporządzenia w sprawie obniżonych stawek, gdyż preferencja ta znajduje zastosowanie wyłącznie do usług świadczonych nieodpłatnie (o których mowa w art. 8 ust. 2 ustawy o VAT).

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zaznaczył, że ustawodawca odmiennie uregulował sytuację dotyczącą wypłaty środków pieniężnych na wniosek podmiotu udzielającego pomocy stanowiącej zwrot poniesionych kosztów (tj. na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa) od sytuacji, w której podmiot zapewniający zakwaterowanie zawiera z jednostką samorządu terytorialnego umowę, na podstawie której będzie wykonywał określone świadczenia na rzecz cudzoziemców z Ukrainy (wsparcie udzielane jest na podstawie art. 12 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa).

Polski prawodawca przewidział szereg instrumentów wspierających działania pomocowe na rzecz obywateli Ukrainy uciekających przed konfliktem zbrojnym (w tym także – rozwiązania redukujące obciążenia fiskalne).

Zrozumiałe jest przy tym, że skorzystanie z niektórych preferencji wymaga spełnienia dodatkowych warunków. Nie trudno wyobrazić sobie bowiem próby dokonywania nadużyć w tym obszarze.

Warto pamiętać, że – z perspektywy systemowej – korzystanie z obniżonych stawek VAT jest wyjątkiem od zasady stosowania stawki podstawowej.

Przed zastosowaniem preferencyjnej stawki VAT każdorazowo zasadna jest weryfikacja warunków i przesłanek w tym zakresie.

***

Jeśli powyższe zagadnienie wzbudziło Państwa zainteresowanie, bądź też chcieliby Państwo przedyskutować zakres poszczególnych preferencji stawkowych – zapraszamy do konsultacji.

Zespół Centrum Klasyfikacji Towarów i Usług.

biuro@centrumklasyfikacji.pl
Tel. 22 24 39 500