Jak wynika z danych opublikowanych przez MF w ramach prekonsultacji w zakresie SLIM VAT 3 – w 2020 r. polskie organy wydały 1499 Wiążących Informacji Taryfowych (WIT).

Po co występować o WIT i w jaki sposób? – poniżej przedstawiamy kilka praktycznych wskazówek.

WIT – czy / kiedy ma to sens?

Jak wskazują oficjalne broszury informacyjne, decyzja WIT jest jednym ze środków wprowadzonych do prawa celnego, aby podmioty gospodarcze mogły uzyskać oficjalną informację o klasyfikacji taryfowej towarów (pewność prawną co do klasyfikacji), poprawić zarządzanie w związku ze spodziewanymi zyskami handlowymi oraz zredukować czas odprawy celnej.

Niewątpliwie zatem decyzja WIT może zostać wykorzystana przez importerów lub eksporterów dla potrzeb obsługi międzynarodowej wymiany handlowej.

Należy jednak wskazać, że decyzja WIT – jako oficjalny dokument wskazujący klasyfikację towarów – może zostać wykorzystana przy konstruowaniu szerszej strategii klasyfikacyjnej, także w obszarach niedotyczących bezpośrednio spraw celnych.

Decyzja WIT może bowiem okazać się pomocna także w ramach:

  • VAT (np. stawki VAT, oznaczenia GTU, split payment),
  • akcyzy,
  • preferencji CIT / zwolnień strefowych,
  • opłaty cukrowej.

Powyższe oznacza również, że przy występowaniu o WIT wyłącznie dla potrzeb celnych, warto zweryfikować, jak dana klasyfikacja może przełożyć się na nasze pozostałe obowiązki publiczno-prawne.

Tylko elektronicznie i tylko z EORI

W Polsce organem właściwym w zakresie przyjmowania wniosków o wydanie WIT jest Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie.

Wnioski mogą być składane wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem PUESC.

Należy zaznaczyć, że jednym z wymogów formalnych dla złożenia wniosku o wydanie WIT jest posiadanie numeru EORI (Economic Operators Registration and Identification).

Ile to kosztuje?

Wniosek o wydanie WIT nie podlega opłacie – inaczej niż wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej, czy też wniosek o wydanie Wiążącej Informacji Stawkowej.

Dokładny opis towaru

Przed wystąpieniem z wnioskiem o wydanie WIT warto przygotować precyzyjny i kompletny opis klasyfikowanego towaru.

Zgromadzenie i przedstawienie wszystkich niezbędnych materiałów, w tym informacji o towarze oraz próbki towaru, niewątpliwie pozwoli na uniknięcie zbędnych wezwań organu i umożliwi szybsze uzyskanie rozstrzygnięcia.

Czy uzasadniać?

Formularz wniosku o wydanie WIT nie przewiduje wprost miejsca na uzasadnienie zaprezentowanego stanowiska klasyfikacyjnego. Jednak  co do zasady wskazane jest szersze umotywowanie proponowanej we wniosku klasyfikacji.

Profesjonalne i kompleksowe odwołanie się do zasad klasyfikacji, not wyjaśniających i rozporządzeń klasyfikacyjnych, czy też innych dostępnych źródeł informacji, na pewno zwiększać będzie nasze szanse na uzyskanie pożądanego rozstrzygnięcia.

Dobre uzasadnienie to także czytelny znak dla organu, iż wnioskodawca właściwie przygotował się do występowania o WIT.

Czy powoływać się na praktykę?

Decyzja WIT (ang. BTI – Binding Tariff Information) to rozstrzygnięcie unormowane na gruncie Unijnego Kodeksu Celnego. Oznacza to, iż decyzje WIT wydawane są przez wszystkie kraje UE.

Przygotowując swoje stanowisko klasyfikacyjne – warto sięgnąć do praktyki innych Państw Członkowskich UE w tym zakresie (dostępne na portalach Komisji UE).

Przegląd decyzji WIT może również pozwolić oszacować szanse i ryzyka związane z naszym wnioskiem.

***

Jeśli są Państwo zainteresowani procedurą uzyskiwania decyzji WIT i wsparciem w tym zakresie – prosimy o kontakt. Chętnie podzielimy się z Państwem naszymi doświadczeniem.

Zespół Centrum Klasyfikacji Towarów i Usług