W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 20.10.2022 r. został opublikowany komunikat Komisji UE dotyczący decyzji w sprawie wiążących informacji wydanych przez organy celne państw członkowskich w sprawie klasyfikacji towarów w nomenklaturze celnej.

Poniżej opisujemy krótko co oznacza ten komunikat, czego mogą spodziewać się posiadacze decyzji WIT i czy będą mieli szansę na wydłużenie okresu korzystania z WIT pomimo ich cofnięcia. 

Przesłanki cofnięcia decyzji WIT na gruncie UKC

Zgodnie z UKC organy celne cofają decyzję WIT, gdy przestaje ona być zgodna z interpretacją którejkolwiek z nomenklatur, tj. Nomenklaturą scaloną (CN) bądź każdą inną nomenklaturą, która jest całkowicie lub częściowo oparta na Nomenklaturze scalonej lub która dodaje do niej dalsze podpodziały (TARIC) i która została ustanowiona w przepisach unijnych regulujących określone dziedziny do celów stosowania środków taryfowych związanych z wymianą towarową.

Przesłanką wszczęcia postępowania przez organ celny postępowania w związku ze zmianą interpretacji nomenklatury Taryfy celnej jest opublikowanie przez Komisję UE komunikatu, w którym Komisja informuje o rezultatach prac Komitetu Systemu Zharmonizowanego WCO („HSC WCO”) podczas ostatnich sesji HSC WCO – w tym przypadku są to 68. HSC WCO, która odbyła się we wrześniu 2021 r. i 69. Sesja HSC WOC, która  odbyła się w marcu 2022 r.

Rozstrzygnięcia klasyfikacyjne HSC WCO jako przesłanki cofnięcia decyzji WIT

Jak wskazuje UKC, przesłankami cofnięcia decyzji WIT może być przyjęcie przez HSC WCO następujących środków, poprzez które wyrażana jest interpretacja – aktualne rozumienie zakresu poszczególnych kodów Systemu Zharmonizowanego (HS):

 • Decyzje klasyfikacyjne – podejmowane podczas danej sesji HSC WCO, zwykle w drodze głosowania, dotyczą klasyfikacji określonego towaru i jej podstawy prawnej, zawarte są w Raporcie z danej sesji HSC WCO,
 • Opinie klasyfikacyjne – odzwierciedlają decyzję klasyfikacyjną HSC WCO podjętą podczas danej sesji Komitetu i zawierają:
 • szczegółowy opis produktu,
 • klasyfikację produktu,
 • fotografię lub diagram (często) oraz
 • szczegółowe uzasadnienie klasyfikacji ze wskazaniem podstawy prawnej i argumentacji dla tej, a nie innej klasyfikacji,

Opinie klasyfikacyjne są wydawane przez WCO w formie Kompendium Opinii Klasyfikacyjnych HS.

 • Noty wyjaśniające do Nomenklatury HS – opracowane w ramach prac HSC WCO, przyczyniają się w istotny sposób do interpretacji zakresu poszczególnych pozycji HS, dają wskazówki interpretacyjne do systemu HS – jest to ważny środek służący zapewnieniu jednolitego stosowania Wspólnej taryfy celnej, choć Noty nie mają mocy wiążącej.

Procedura cofnięcia decyzji WIT na gruncie UKC – skutki dla posiadacza decyzji WIT

Data skuteczności cofnięcia WIT

W opisywanym przypadku istotna jest data opublikowania przez Komisję UE odpowiedniego komunikatu, a nie data przyjęcia danego środka przez HSC WCO. Zgodnie z UKC, decyzja WIT, która przestaje być zgodna z interpretacją nomenklatury przyjętą (w tym przypadku) przez HSC WCO, zostaje cofnięta ze skutkiem od daty opublikowania odpowiedniego komunikatu Komisji UE.

Oczywiście, warunkiem cofnięcia decyzji WIT jest to, aby postępowanie przeprowadzone przez właściwy organ celny (w Polsce jest to Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie) wykazało, że dany środek klasyfikacyjny rzeczywiście wymaga unieważnienia decyzji WIT (np. towar opisany w przyjętym środku HSC WCO, np. w Opinii klasyfikacyjnej, jest identyczny z tym, którego klasyfikacja jest określona w danej decyzji WIT).

Jeżeli organ celny stwierdzi, że dana decyzja WIT jest niezgodna z interpretacją nomenklatury (klasyfikacją) przyjętą dla takiego samego towaru, np. w Opinii klasyfikacyjnej, ma zawsze obowiązek powiadomienia w formie pisemnej (pismo lub wiadomość elektroniczna) posiadacza takiej decyzji WIT o jej cofnięciu.

Należy także przypomnieć, że powyższy tryb jest stosowany z urzędu, ponieważ nie ma możliwości cofnięcia decyzji WIT na wniosek jej posiadacza.

Przedłużone korzystanie z WIT, która została cofnięta – tzw. period of grace

UKC przewiduje w opisywanej sytuacji możliwość przyznania tzw. period of grace, tj. okresu przedłużonego użycia WIT. Taka możliwość jest przewidziana, m.in. w przypadku decyzji WIT cofniętych na skutek powiadomienia przez Komisję o przyjęciu przez HSC WCO Decyzji klasyfikacyjnych, Opinii klasyfikacyjnych lub zmian w Notach wyjaśniających do nomenklatury Systemu Zharmonizowanego.

Aby skorzystać z period of grace, posiadacz decyzji WIT, która została cofnięta, musi:

 • wykazać, że istnieją wiążące umowy, które opierają się na decyzji WIT,
 • wykazać, że te umowy zostały zawarte, zanim jego decyzja WIT została cofnięta,
 • złożyć wniosek o przyznanie przedłużonego użycia i dalszego używania decyzji WIT w odniesieniu do tych umów.

Aby uzyskać możliwość skorzystania z period of grace, należy spełnić określone warunki:

 • wniosek powinien być złożony w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja WIT została cofnięta – w takim przypadku początkiem 30-dniowego okresu jest dzień, w którym doręczono wnioskodawcy decyzję organów celnych o cofnięciu decyzji WIT lub dzień uznania jej za doręczoną,
 • wniosek został złożony do organu celnego, który wydał pierwotną decyzję WIT,
 • środek, który doprowadził do cofnięcia decyzji WIT, nie wyklucza przyznania okresu przedłużonego użycia – tu: środki przyjęte przez HSC WCO, wskazane powyżej, nie wykluczają zastosowania period of grace,
 • we wniosku należy wskazać ilości, w odniesieniu do których złożony zostaje wniosek,
 • we wniosku należy wskazać państwa członkowskie, w których towary zostaną zgłoszone

na podstawie okresu przedłużonego użycia.

Organ celny państwa członkowskiego wydaje decyzję w sprawie przyznania lub nieprzyznania period of grace oraz powiadamia o tym posiadacza decyzji niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od daty otrzymania wszelkich informacji niezbędnych do wydania takiej decyzji.

Okres przedłużonego użycia nie może przekraczać sześciu miesięcy od dnia, w którym weszło w życie jej cofnięcie.

Należy mieć na uwadze, że używanie decyzji WIT, której przyznano okres przedłużonego użycia, ustaje:

 • w dniu, w którym kończy się okres przedłużonego użycia odnośnej decyzji, lub
 • gdy zostaną osiągnięte ilości towarów, które można zgłosić w tym okresie,

– w zależności od tego, który z tych dwóch warunków zostanie spełniony wcześniej.

Organy celne, które podjęły decyzję o przyznaniu okresu przedłużonego użycia, monitorują wypełnianie przez posiadacza obowiązków wynikających z tej decyzji – oznacza to w szczególności monitorowanie ilości towarów, które zgłoszono w tym okresie.

***

Skutki przyjęcia zmian w interpretacji nomenklatury celnej na poziomie międzynarodowym przez HSC WCO, o których poinformuje Komisja UE, mogą nieść dla posiadaczy decyzji WIT daleko idące konsekwencje w zakresie możliwości ochrony celnej wynikającej z posiadania decyzji wiążącej informacji taryfowej (WIT).

W związku z powyższym, aby zachować poczucie bezpieczeństwa prawnego związanego z posiadaniem decyzji WIT, warto śledzić także komunikaty Komisji UE, a w razie potrzeby – reagować w odpowiednim czasie i w odpowiedni sposób.

W przypadku zainteresowania powyższą tematyką i wszelkimi aspektami funkcjonowania, bądź uzyskiwania decyzji WIT – zapraszamy do konsultacji!

Opracował: Piotr Sikorski

Na podstawie:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiające unijny kodeks celny (Dz.U. L 269 z 10.10.2013, s. 1)

Komunikat zgodnie z art. 34 ust. 7 lit. a) (iii) rozporządzenia (UE) nr 952/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczący decyzji w sprawie wiążących informacji wydanych przez organy celne państw członkowskich w sprawie klasyfikacji towarów w nomenklaturze celnej (Dz.U. C 404 z 20.10.2022 s.1)

 Wytyczne administracyjne Komisji Europejskiej Dyrekcja Generalna Ds. Podatków i Unii Celnej dotyczące procesu wydawania decyzji w sprawie wiążącej informacji taryfowej