Jedną ze zmian jakościowych jakie miały przynieść Wiążące Informacje Stawkowe, miało być poszerzenie katalogu podmiotów uprawnionych do otrzymania informacji o właściwej stawce VAT.

Szczególne znaczenie miało jasne wskazanie w przepisach, że o WIS może występować także zamawiający w rozumieniu PZP – w zakresie mającym wpływ na sposób obliczenia ceny w związku z „udzielanym” zamówieniem.

WSA w Gliwicach: zamówienie „udzielane” to nie zamówienie „udzielone”

Dość nieoczekiwane rozumienie powyższej regulacji przedstawił podatnikom WSA w Gliwicach w wyroku z dnia 6 maja 2021 r. (sygn. I SA/Gl 306/21, orzeczenie nieprawomocne).

W przedmiotowym rozstrzygnięciu Sąd uznał, że nie można utożsamiać pojęcia zamówienia „udzielanego” z zamówieniem „udzielonym”.

Jak stwierdził Sąd: „W przypadku zamówienia publicznego chodzi o wpływ na sposób obliczenia ceny w związku z udzielonym zamówieniem. Podobnie jak w art. 42b ust. 1 pkt 3 ustawy chodzi tu o zamówienie „udzielane”, a nie już „udzielone”, a więc zdarzenia aktualne lub przyszłe, a nie przeszłe. Gmina już po udzieleniu zamówienia (zawarciu umowy) traci przymiot podmiotu uprawnionego do uzyskania WIS w zakresie dotyczącym tego zamówienia. Przywołany przepis dotyczy Gminy na etapie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pozwalając jej na uzyskanie wiążącej informacji co do tego czy dostawa zamawianych towarów lub świadczenia usług podlega opodatkowaniu VAT i według jakiej stawki. W ten sposób zamawiający uzyskuje pewność co do stawki VAT jako elementu ceny w tym w SWIZ. Uprawnienie to „odżywa” w sytuacji, gdy zamawiający ponownie przystąpi do udzielenia zamówienia, w trakcie którego dojdzie do obliczenia ceny w związku z tym zamówieniem.”

Można jednak twierdzić, że szczegółowa wykładnia językowa pojęcia zamówienia „udzielanego” nie prowadzi do jednoznacznego wniosku, iż pojęcie to obejmuje wyłącznie zamówienia w trakcie przeprowadzania postępowania przetargowego.

Co więcej, trudno uznać, że przedstawiona przez Sąd wykładnia sprzyja pewności szeroko rozumianego obrotu prawnego (a taki właśnie był cel umożliwienia występowania z wnioskami o WIS podmiotom zaangażowanym w zamówienia publiczne).

Jedynie na marginesie można wskazać, iż kwestia ustalenia właściwej stawki VAT dla świadczeń realizowanych w ramach zamówień publicznych może mieć daleko idące i wszechstronne skutki m.in. dla gmin – także po zakończeniu postępowania przetargowego. Zastosowana stawka VAT może bowiem wpływać na poziom odliczenia VAT przez gminę, a co za tym idzie – poziom ewentualnych refundacji i dotacji związanych z daną inwestycją.

Pozostaje wyrazić nadzieję, że powyższy pogląd zostanie skorygowany w trybie kasacyjnym przez Naczelny Sąd Administracyjny.

Co to oznacza dla podatników i zamawiających?

Wyrok WSA w Gliwicach to wyraźny sygnał dla wszystkich podmiotów uczestniczących w zamówieniach publicznych do możliwie wczesnego potwierdzania prawidłowości stawki VAT.

Podatnikom oferującym swoje usługi – potwierdzenie możliwości stosowania preferencyjnej stawki VAT pozwoli zbudować większą przewagę konkurencyjną.

Zamawiającym – formalne zabezpieczenie stawki VAT pozwoli uniknąć komplikacji na gruncie PZP, a także niejasności w ramach dalszych rozliczeń nabywanych świadczeń.

***

Jeśli byliby Państwo zainteresowani szczegółowymi aspektami procedury uzyskiwania WIS – zapraszamy do kontaktu.

Zespół Centrum Klasyfikacji