Komisja Europejska opublikowała w Dzienniku Urzędowym serii C 104I/1 z 26.3.2021 r. zmianę w Notach wyjaśniających do Nomenklatury scalonej UE. Zgodnie z publikacją w Notach wyjaśniających wprowadzono następujące zmiany:

Na stronie 416, w nocie wyjaśniającej do podpozycji 9506 69 90, akapit drugi i trzeci otrzymują brzmienie:

„Niniejsza podpozycja nie obejmuje jednak tak zwanych »piłek antystresowych«, które mają kształt piłki i mogą być zdobione w różny sposób. Są one zwykle wykonane z tworzywa sztucznego lub z gumy i są przeznaczone do wielokrotnego ściskania w dłoni w ramach ćwiczenia antystresowego. »Piłki antystresowe« i podobne »artykuły antystresowe« o różnych kształtach i wzorach należy klasyfikować do pozycji 9503.”.