SLIM VAT 3 ma przebudować krajobraz wiążących informacji. Poza samą „konsolidacją” WIS, WIT, WIA, WIP – SLIM VAT 3 przewiduje również istotne zmiany w procedurze wydawania WIS.

Niektóre propozycje projektodawcy wzbudziły nasze wątpliwości i zwróciliśmy na nie uwagę w ramach konsultacji publicznych projektu.

Jedną z nich jest wyposażenie Dyrektora KIS w możliwość wzywania podatników do uzupełniania wniosków o WIS o konkretne dokumenty dotyczące towaru lub usługi. I to w ustawowym terminie 7 dni!

Jak bowiem ma wskazywać nowy art. 42b ust. 7a ustawy o VAT:

Na wezwanie organu wydającego WIS wnioskodawca jest obowiązany do dostarczenia, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, dodatkowych dokumentów odnoszących się do towaru albo usługi, w szczególności tych, o których mowa w ust. 7 [m.in. fotografie, plany, schematy, katalogi, atesty, instrukcje – dop. Centrum], w przypadku gdy jest to niezbędne do dokonania prawidłowej klasyfikacji towaru albo usługi albo towarów lub usług, które razem składają się na jedną czynność podlegającą opodatkowaniu. W przypadku niedostarczenia dokumentów w terminie określonym w wezwaniu organ wydający WIS wydaje postanowienie o pozostawieniu wniosku o wydanie WIS bez rozpatrzenia, na które służy zażalenie.

Obecnie dołączenie dodatkowych dokumentów dotyczących przedmiotu WIS jest zasadniczo opcją wnioskodawcy (tak przynajmniej ukształtowane są przepisy…).

Proponowany w projekcie SLIM VAT 3 art. 42b ust. 7a ustawy o VAT przewiduje możliwość wezwania wnioskodawcy do uzupełnienia wniosku o WIS o dodatkowe dokumenty dotyczące przedmiotu WIS.

Na uwagę zasługuje fakt, że katalog dokumentów których mógłby zażądać organ ma otwarty charakter, co może doprowadzić do sytuacji, w której wnioskodawca z obiektywnych przyczyn nie będzie w stanie ich przedłożyć.

Tytułem przykładu, może dojść do sytuacji, w której organ wezwie wnioskodawcę do przedłożenia dokumentacji produktowej, która nie została jeszcze w pełni opracowana na etapie składania wniosku o WIS, ponieważ wnioskodawca dopiero planuje rozpocząć produkcję danego towaru.

Na powyższe nakłada się także ustawowy 7 – dniowy termin na przedłożenie dokumentacji.

Nie bez znaczenia pozostaje również fakt, że dokumentacja produktowa często jest opracowana w języku obcym, co może wpływać na obciążenie wnioskodawcy kosztami tłumaczeń dokumentów.

Trudno przy tym wskazać jasne ratio legis omawianej regulacji. Oczywistym pozostaje fakt,  iż organ – dla potrzeb dokonania klasyfikacji towaru lub usługi – powinien dysponować pełnią informacji o danym świadczeniu. Nie sposób wskazać jednak dlaczego te informacje mają mieć postać konkretnych dokumentów, planów, schematów (które często nie zawierają informacji istotnych z perspektywy klasyfikacji).

Wzywanie podatnika do przedkładania kolejnych dokumentów nie zdejmie z organów podatkowych obowiązku badania w toku kontroli podatkowej czy cechy i właściwości usługi / towaru będą odpowiadały opisowi przedstawionemu w złożonym wniosku o wydanie WIS.

Obserwując dotychczasową praktykę rozpatrywania wniosków o WIS – naszym zdaniem, istnieje duże ryzyko, że nowy art. 42 ust. 7a ustawy o VAT w istocie utrudni występowanie o WIS (i w praktyce niejednokrotnie zwiększy koszty tej instytucji po stronie podatników, mimo proponowanej równolegle rezygnacji z opłat za wniosek).

Jednocześnie – unormowanie to w żaden sposób nie przyczyni się do ograniczenia obowiązków podatników i organów na etapie weryfikacji czy opis przedmiotu WIS (wraz z ewentualną dokumentacją) w istocie koresponduje z rzeczywistym przedmiotem opodatkowania.

Niewątpliwie – projektodawca mógłby rozważyć rezygnację z przedmiotowej regulacji i pozostanie przy obecnych rozwiązaniach w zakresie przedstawiania dokumentacji w ramach występowania o WIS (jako opcji dla wnioskodawców).

Mamy nadzieję, że przedstawione przez Centrum uwagi w tym zakresie zostaną uwzględnione w toku dalszych prac legislacyjnych.

Niemniej – należy liczyć się z prawdopodobieństwem wprowadzenia omawianej regulacji w proponowanym kształcie.

Dla podmiotów rozważających wystąpienie z wnioskiem o WIS oznacza to jedno – im szybciej tym lepiej!

***

Gdyby chcieli Państwo przedyskutować powyższe zagadnienie lub też rozważają Państwo wystąpienie z wnioskiem o WIS – zapraszamy do kontaktu!

Zespół Centrum Klasyfikacji