Od 1 lipca 2021 r. wprowadzono szereg zmian w zakresie raportowania transakcji w pliku JPK.

Niektóre zmiany mają charakter wręcz rewolucyjny (wyeliminowanie oznaczenia MPP), pozostałe mogą być odbierane jako proste doprecyzowanie istniejących przepisów. Zmiany „redakcyjne” czy „strukturyzujące” są często pomijane przez podatników. Jednak modyfikacja jednego elementu treści normy prawnej niekiedy może stanowić duży przełom.

O zmianach „doprecyzowujących” w zakresie oznaczenia GTU_12 (klasyfikacja, CIT, WIS) pisaliśmy już w aktualnościach (wpis dostępny pod tym linkiem).

Tym razem skupimy się na oznaczeniu GTU_07.

Wątpliwości podatników i kierunek zmian

Zgodnie z pierwotnym przepisów, kod GTU_07 obejmował „pojazdy oraz części samochodowe wyłącznie o kodach CN 8701 – 8708 oraz CN 8708 10”.

Sposób zapisu tej regulacji przysparzał podatnikom wątpliwości głównie w zakresie prawidłowego zdefiniowania, czym są pojazdy i części samochodowe oraz jakie kody CN powinny zostać objęte oznaczeniem GTU_07, jeżeli przepis osobno wskazywał CN 8708 i CN 8708 10.

W pytaniach i odpowiedziach dotyczących JPK, Ministerstwo Finansów wskazywało, że kod GTU_07 „obejmuje towary o kodach CN 8701-8708. Oznaczenie dotyczy grup oraz podgrup. Natomiast wykazana oddzielnie podpozycja CN 8708 10 mieści się w pozycji CN 8708 i stanowi doprecyzowanie wskazanej grupy towarowej.”

W tym właśnie kierunku zmodyfikowano przedmiotowe oznaczenie.

Od 1 lipca 2021 r. przepis wskazuje, że kod GTU_07 znajdzie zastosowanie do „pojazdów oraz części (CN od 8701 do 8708)”.

Poza uporządkowaniem kodów CN (w tym zakresie zmiana rzeczywiście ma charakter „systematyzujący”), prawodawca zdecydował się na wyeliminowanie określenia „samochodowe”.

Tym samym, jasne stało się, że oznaczeniu GTU_07 podlegać będą wszystkie produkty objęte CN od 8701 do 8708 – nie tylko „samochodowe”.

Czy to tylko zmiana redakcyjna? – przykłady klasyfikacyjne

Trudno mówić o rewolucji w stosowaniu GTU_07, niemniej wyeliminowanie określenia „samochodowe” nie pozostanie bez wpływu na jego zakres.

Nomenklatura Scalona (CN) często bywa nieintuicyjna, a zakres poszczególnych pozycji CN nie zawsze pokrywa się z powszechnym rozumieniem stosowanych w CN opisów. Niestety, uwaga ta dotyczy także CN 8701 – 8708.

Dotychczas – brak stosowania GTU_07 do pewnych produktów, podatnicy mogli wyjaśniać tym, iż nie miały one charakteru „samochodowego”. Od 1 lipca – taki argument nie jest aktualny.

Aby zilustrować omawiane zagadnienie – poniżej przedstawiamy wyciągi z wybranych decyzji WIT dotyczących towarów:

  • mieszczących się w CN 8701 – 8708 (tj. CN objętych GTU_07), a jednocześnie
  • trudno przypisać im „samochodowy” charakter.

1) WIT numer SIBTI2019/0092

Kod CN: 8705 90 80 00

Produkt: Ruchomy cel (w tym przypadku – dodatkowym kryterium wyboru towaru był jego osobliwy charakter)

2) WIT numer DEBTI59837/19-1

Kod CN: 8704 10 10

Produkt: Wywrotka z silnikiem spalinowym

Przywołane WIT sygnalizują, że przy określaniu zakresu stosowania GTU_07 od 1 lipca 2021 r. podatnicy zdecydowanie nie powinni kierować się uproszczonymi kryteriami oceny czy daną część lub dany pojazd można określić mianem „samochodowych”.

Dla prawidłowego określenia zakresu GTU_07 koniecznie będzie dokonanie prawidłowej klasyfikacji towarów – także tych które intuicyjnie nie mogą być nazywane „samochodowymi”.

Warto przy tej okazji zwrócić uwagę na zakres stosowania mechanizmu podzielonej płatności do tego rodzaju produktów (abstrahując od braku konieczności stosowania oznaczenia w JPK). Jakkolwiek ustawa posługuje się w odniesieniu do MPP kodami PKWiU – nie można pomijać faktu, że są one ściśle powiązane z kodami CN.

Jeśli powyższy temat okazał się dla Państwa interesujący – zapraszamy do kontaktu!