Ustawą z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, opublikowaną w Dzienniku Ustaw z 2020 r. pod pozycją 2419, wprowadzono szereg zmian w instytucji Wiążącej Informacji Stawkowej (WIS).

I tak od 1 stycznia 2021 r. WIS może być również wykorzystywana przez podatników na potrzeby stosowania przepisów w zakresie VAT, które tę klasyfikację przywołują, np. na potrzeby stosowania MPP czy zwolnienia podmiotowego, dzięki poszerzeniu możliwości wydania WIS zawierającej klasyfikację towaru również według klasyfikacji PKWiU.

Znowelizowane przepisy przewidują, iż nie wydaje się WIS, jeżeli zakres przedmiotowy wniosku o wydanie WIS w dniu złożenia tego wniosku jest przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej albo gdy w tym zakresie sprawa została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego. W tym przypadku wydaje się postanowienie o odmowie wydania WIS, na które służy zażalenie.

W wyniku nowelizacji ustawy o VAT podatnik został pozbawiony ochrony wynikającej z posiadanej WIS w przypadku, gdy z decyzji wydanej przez organ podatkowy wynika, że przedmiot WIS stanowi element czynności, która została uznana za nadużycie prawa. Jeżeli przedmiot WIS będzie stanowił element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, organy podatkowe będą mogły określić podatek z pominięciem WIS. Organy podatkowe są przy tym zobowiązane wykazać, że miało miejsce nadużycie prawa, a wydane przez nie decyzje będą podlegać kontroli sądów administracyjnych.

Wydane WIS będą wygasać z mocy prawa w przypadku zmiany przepisów dotyczących VAT lub mogą zostać uchylone bądź zmienione w określonych przypadkach, np. w związku ze zmianami przepisów dotyczących Nomenklatury scalonej (CN) lub ich interpretacji czy też w sytuacji stwierdzenia ich nieprawidłowości.

Dotychczasowe przepisy nie określały terminu ważności WIS. Wydawane od 1 stycznia 2021 r. WIS oraz decyzje Szefa KAS i Dyrektora KIS o zmianie WIS są ważne przez okres 5 lat od dnia ich wydania, przy czym posiadacz WIS może ponownie wystąpić i otrzymać kolejną decyzję WIS w tym samym zakresie (w odniesieniu do tego samego towaru), jednak z uwzględnieniem aktualnych uwarunkowań prawnych, które mogły zmienić się na przestrzeni 5 lat.

Dodatkowo zmiana przepisów powoduje, iż WIS wydane przed dniem 1 stycznia 2021 r. (również decyzje o zmianie WIS) pozostaną ważne przez okres 5 lat licząc od dnia 1 stycznia 2021 r.